black decorative triangle
TRIXXO Dienstencheques

Nieuws

Tijdelijke werkloosheid TRIXXO Dienstencheques – Coronavirus
18 maart, 2020
Deel via:

Een overzicht van de corona maatregelen in verband met de tijdelijke werkloosheid.

Het coronavirus heeft een ongeziene impact op ons werk – en privéleven. Ook binnen onze TRIXXO-familie. De RVA heeft bevestigd dat dienstenchequewerknemers voortaan ook op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kunnen worden gesteld als gevolg van de huidige coronacrisis. Je bent in de afgelopen maand wellicht tijdelijk werkloos gesteld wegens overmacht en zal nu vast met veel vragen zitten over je rechten en wat je precies moet doen om je uitkeringen te ontvangen. Wij willen daarbij nog benadrukken dat de regelgeving in de afgelopen weken regelmatig werd aangepast en dat onderstaande informatie de juiste informatie is op datum van verzending. Het zou echter kunnen dat er hier en daar nog wijzigingen komen. Daarom raden we je in ieder geval aan om jouw dossier ook steeds goed te laten nakijken door jouw uitbetalingsinstelling (vakbond of Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen).

Wat met mijn contract tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid?
Je blijft gewoon werknemer van TRIXXO, maar kan tijdelijk niet werken omwille van deze overmacht tot het ogenblik dat wij weer veilig aan de slag kunnen.

Hoe lang zal dit duren?
Hoe lang deze situatie zal duren? Helaas kunnen wij hier momenteel geen antwoord op geven. Hierbij brengen we je dan ook op de hoogte dat wij de maatregel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voorlopig zullen aanhouden tot en met 31 augustus. 

Wel is het mogelijk om (gedeeltelijk) opnieuw aan de slag te gaan. Dit zou betekenen dat je voor de gewerkte dagen uiteraard je volledige salaris zou ontvangen (inclusief maaltijdcheques) in plaats van de tijdelijke werkloosheidsvergoeding van 70%. 

Wat met mijn inkomen?
Je zal gelukkig niet zonder inkomen vallen. Enerzijds is er de werkloosheidsuitkering en anderzijds is er een supplement bij de werkloosheid ten laste van de RVA.

Werkloosheidsuitkeringen?
In geval van tijdelijke werkloosheid heb je recht op uitkeringen. De overheid heeft deze uitkering tijdelijk (voorlopig tot 30/6/2020) verhoogd naar 70% van jouw brutoloon. De dag uitkering bedraagt momenteel minstens 55,59 en maximaal 74,17 EUR (bedragen vanaf maart 2020). Het aantal uitkeringen wordt berekend in functie van het aantal uren dat je tijdens een maand tijdelijk werkloos werd gesteld. Ben je de hele maand werkloos? Dan wordt het dagbedrag gemiddeld vermenigvuldigd met 26. Op het bedrag van de tijdelijke werkloosheidsuitkering wordt een bedrijfsvoorheffing van 26,75% ingehouden.

Supplement ten laste van de RVA
Tijdelijke werklozen op basis van overmacht (niet om medische redenen) krijgen van de RVA een toeslag van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid bovenop de hogervermelde werkloosheidsuitkering. Dit bedrag wordt ook mee in rekening gebracht voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing van 26,75%.

Verlies ik deze toeslag van 5,63 euro per dag wanneer ik gedeeltelijk opnieuw opstart?
Nee, deze toeslag verlies je niet. De RVA laat momenteel een versoepeling toe van de regels in die zin dat je in het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gewerkte dagen mag afwisselen met niet-gewerkte dagen. Voor iedere dag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ontvang je een bedrag van 5,63 euro. Die toeslag wordt niet afgenomen bij een gedeeltelijke werkhervatting. Je dient geen extra stappen te ondernemen.

Hoe zit het met de mensen die geen recht hebben op tijdelijke werkloosheid?
Indien je denkt niet in aanmerking te komen voor uitkeringen tijdelijke werkloosheid, raden we je aan om dit op te nemen met uitbetalingsinstelling aangezien iedere situatie individueel te bekijken is. Allesinds is het zo dat in geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (zoals bij ons momenteel nog het geval is) er geen toelaatbaarheidsvoorwaarden gelden. Dit betekent dat je geen minimum aantal arbeidsdagen moet kunnen bewijzen alvorens recht te hebben op uitkeringen.

Wat moet ik als werknemer zelf ondernemen om uitkeringen aan te vragen?
Eerst en vooral raden we je aan om zo snel mogelijk contact op te nemen bij jouw uitbetalingsinstelling (ABVV, ACV, ACLVB of Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen voor wie niet gesyndiceerd is). Daar kunnen ze al het nodige doen om jouw dossier in orde te brengen.

Welke formulieren moet ik dan invullen of bijhouden?
Indien je voor de maand maart nog geen uitkeringsaanvraag hebt ingediend bij jouw uitbetalingsinstelling moet je zo snel mogelijk een vereenvoudigd formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA indienen bij jouw uitbetalingsinstelling. Wij raden je aan om hiervoor contact op te nemen met je uitbetalingsinstelling. Opgelet: Indien je voor de maand maart al een uitkeringsaanvraag hebt gedaan je in april verder tijdelijk werkloos bent, moet je voor april geen nieuwe aanvraag indienen. Je moet echter niet in het bezit zijn van een controleformulier C3.2A, en dit vanaf 1 maart tot en met 30 juni. Meer info en het modeldocument C3.2-WERKNEMER-CORONA vind je terug via onderstaande link: https://www.rva.be/nl/nieuws/hoe-vraagt-u-als-werknemer-uitkeringen-als-tijdelijk-werkloze-aan

Welke datum moet ik als eerste dag invullen op het vereenvoudigde aanvraagformulier C3.2-WERKNEMER-CORONA?
Hier vul je de eerste dag in waarop je effectief werkloos werd gesteld (dus geen eventuele nog gewerkte dagen).

Kan ik ook tijdelijke werkloos zijn en uitkeringen ontvangen indien ik een bijberoep (zelfstandig of werknemer) uitoefen?
Er wordt tot en met 30 juni 2020 een versoepeling toegestaan voor tijdelijk werklozen die, vóór ze op tijdelijke werkloosheid werden gesteld, al een bijberoep uitoefenden. De inkomsten uit uw bijberoep hebben geen invloed op de werkloosheidsuitkering. Tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid een nieuw bijberoep opstarten zal wel een impact hebben op uw werkloosheidsuitkeringen. De inkomsten van een nieuwe tewerkstelling zijn niet cumuleerbaar met de werkloosheidsuitkering. Wij adviseren je in dit geval om dit zo snel mogelijk op te nemen met je uitbetalingsinstelling aangezien iedere situatie individueel te bekijken is.

Wat als we een door de verzekering een erkende medische verklaring voor arbeidsongevallen hebben?
De lopende arbeidsongevallen blijven zo staan. Deze blijven door de verzekering uitbetaald.

Ik was in ziekte op het moment dat de tijdelijke werkloosheid werd ingevoerd. Wat is nu mijn statuut?
Door de invoering van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ontvang je nog het gewaarborgd loon tot daags voor de aanvang van de tijdelijke werkloosheid. Vanaf de dag van de invoering van tijdelijke werkloosheid stopt het recht op gewaarborgd loon bij en ontvang je ziekte-uitkeringen. Verwittig in dat geval dus je mutualiteit. Van zodra je genezen bent en er nog steeds sprake is van tijdelijke werkloosheid, heb je terug recht op werkloosheidsuitkeringen.

Ik ben ziek geworden tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid. Wat moet ik doen?
Indien je ziek bent geworden tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid is er geen recht op gewaarborgd loon, noch op werkloosheidsuitkeringen. Je hebt ook dan recht op ziekte-uitkeringen. Verwittig ons dan en ook je mutualiteit.

Wat gebeurt er met je verlof dat je hebt ingezet tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid?
Tijdelijke werkloosheid is niet mogelijk op geplande vakantiedagen.

Worden de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht meegeteld voor de berekening van de jaarlijkse vakantie van volgend jaar?
De werkloosheidsdagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht van de periode van 12 februari 2020 tot en met 30 juni 2020 zullen gelijkgesteld worden voor de jaarlijkse vakantie.

Ontvang ik nog maaltijdcheques tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid?
De dagen en uren van tijdelijke werkloosheid tellen niet mee voor de berekening van de maaltijdcheques. Hiervoor komen enkel de effectief gepresteerde uren nog voor in aanmerking.

Ik heb nog dienstencheques om in te leveren. Hoe moet dat gebeuren?
Wij vragen je om deze toch nog zo snel mogelijk binnen te brengen. Wij kunnen het binnenbrengen van de cheques laten plaatsvinden in veilige omstandigheden. 

Wat met mijn klanten?
Deze werden op de hoogte gebracht via: mail, sms of telefonisch. Uiteraard mag je hen ook zelf verwittigen.

Ik wil graag uitstel vragen voor de aflossing van mijn hypothecaire lening bij de bank. Zij vragen een attest dat bewijst dat ik tijdelijk werkloos ben geweest. Kunnen jullie mij dit bezorgen?
Wij hebben hiervoor contact opgenomen met de bankwereld om te weten hoe zo’n attest er zou moeten uitzien. Er bestaat hier vandaag geen standaard formulier voor. Wij raden je aan om dus je loonbrief hiervoor mee te nemen naar de bank. Dit is een wettelijk document waarop ook alle informatie vermeld staat.

Krijg ik de feestdag van 13 april , 1 mei, 21 mei, 1 juni en 21 juli uitbetaald?
Indien je op ononderbroken op economische werkloos staat vanaf 16 of 19 maart, wordt de feestdag ten laste genomen door de RVA. Je krijgt voor die dag een uitkering.

TRIXXO Nieuws

Bekijk ook deze artikels