black decorative triangle
TRIXXO Dienstencheques

Nieuws

Veiligheidsvoorschriften huishoudhulpen - Corona
19 oktober, 2020
Deel via:

Zeker nu moeten we goed voor elkaar zorgen. Alvast bedankt voor jullie uitzonderlijke inzet, als één team zullen dit virus verslaan.

English version below

Alle huishoudhulpen ontvangen een veiligheidspakket van TRIXXO Dienstencheques zodat ze in alle veiligheid aan de slag kunnen. Is jouw veiligheidspakket op? Maak dan een afspraak met je consulent. Nieuw materiaal ligt voor je klaar op kantoor. 

Ook aan onze klanten vragen we enkele aanpassingen. Door hier samen aan te werken (werkgever, werknemer en klant), zorgen wij voor een veilige werkplek.

Jouw beschermingsmateriaal:

 • Handschoenen,
 • Mondmaskers,
 • Handgel.

Richtlijnen bij de klanten:

 • Is de klant thuis? Begroet de klant dan, maar hou steeds 2 meter afstand.
 • Als de klanten thuis zijn, moeten zij zich in een aparte kamer bevinden dan de ruimte waar er gepoetst wordt. Indien jouw klant dat niet zou doen, laat ons dit onmiddellijk weten zodat wij het nodige kunnen doen.
 • Eens binnen in de woning, was grondig jouw handen met water en zeep. Gebruik papieren wegwerphanddoeken of een schone handdoek om je handen te drogen. Indien je papieren wegwerphanddoeken gebruikt moet je deze steeds in een afgesloten vuilbak weggooien.
 • Indien je verkiest te werken met een mondmasker: draag jouw mondmasker maximaal (zie ook richtlijnen mondmasker onderaan deze brief).
 • Nies en hoest in een papieren zakdoekje en gooi dat daarna onmiddellijk weg in een afgesloten vuilnisbak. Was hierna grondig de handen.
 • Draag maximaal jouw handschoenen tijdens het werk:
  • Ook als je wegwerphandschoenen draagt moet je alsnog regelmatig de handen wassen met handschoen aan. Zo voorkom je eventuele verspreiding van virussen/bacteriën van één meubilair/voorwerp naar een ander.
  • Was de handen elke keer je de handschoenen uittrekt.
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je blote handen of handschoenen.
 • Zorg voor een goede verluchting. Tijdens deze periode steeds als eerste taak uitvoeren: De belangrijkste aanraakpunten zoals: deurklinken, lichtschakelaars, telefoons, oppervlakken zoals een tafel, het aanrecht, de afstandsbediening, …. en in het sanitair (zeker spoelknop, handsteun, kraan, …) desinfecteren. Wanneer je weer vertrekt herhaal je deze handeling.
 • Houd minstens 2 meter afstand met elk persoon. Kan je geen afstand houden, is de klant aanwezig in dezelfde ruimte? Draag dan zeker je mondmasker.

Wij vragen jullie met aandrang om bovenstaande instructies te respecteren. Wij hebben ook aan de klanten gevraagd om dit te ondersteunen en te respecteren.

Richtlijnen bij de klanten:

Wil je graag langskomen op kantoor om bijvoorbeeld je dienstencheques binnen te brengen, een nieuw veiligheidspakket op te halen, ... Gelieve eerst een afspraak te maken.

Communicatie is belangrijk:

 • Indien jouw klanten zich niet aan de richtlijnen houden, laat ons dit dan meteen weten zodat wij het nodige kunnen doen. Je hebt het recht om de werkplek te verlaten als je je onveilig voelt.
 • Wat moet ik doen als ik besmet ben met of symptomen vertoon van Covid-19? Laat ons en je klant dit onmiddellijk weten zodat we de nodige maatregelen kunnen treffen.
 • Wat moet ik doen als één van mijn klanten zich ziek voelt? Laat ons ook dit onmiddellijk weten zodat wij het nodige kunnen doen.
 • Indien je tot een risicogroep behoort: diabetes: hart-, long- of nieraandoeningen. Gelieve je opstart eerst te bespreken met je huisarts alvorens op te starten.
 • Wij vragen je om je kantoor meteen te verwittigen indien je terugkeert uit een gebied waarvoor een formeel reisverbod geldt (code rood) of een gebied met een verhoogd gezondheidsrisico (code oranje), zodat wij de nodige maatregelen kunnen nemen. Meer info over de kleurencodes: https://diplomatie.belgium.be/nl

Reizen in code rood, wat zijn de gevolgen?

  • Ga je op vakantie naar een regio in code rood, en dit was de situatie bij je vertrekIndien je in quarantaine moet bij je terugkomst, heb je geen recht op tijdelijke werkloosheid, de RVA beschouwt dit niet als een situatie van overmacht. Voor deze periode zal je dus vakantiedagen moeten inzetten of onbetaald verlof. 
  • Ga je op vakantie naar een rode zone, maar was deze zone nog oranje of groen bij je vertrek? In dit geval kan er wel economische werkloosheid ingezet worden. Je dient hiervoor een quarantainegetuigschrift voor te leggen.

Heb je nog vragen? Maak je je zorgen over één van je klanten? Aarzel niet om ons te contacteren. Door hier samen aan te werken (werkgever, werknemer en klant), zorgen wij voor een veilige werkplek.

Richtlijnen verplaatsing van en naar de werkplek:

Reis je met de: tram, trein of bus naar jouw werkplek? Pas ook hier de regel van 1,5 meter toe. Vermijd contact met metalen voorwerpen zoals stangen en handgrepen door te gaan zitten in plaats van recht te staan. Probeer ook zoveel mogelijk het reizen tijdens de spitsuren te vermijden: In de ochtend is dit van 07.00 tot 09.00 uur. De avondspits valt tussen 16.30 en 18.30 uur. Om deze reistijden te vermijden kan je samen met de klant en ons bespreken om enkele van je gezinnen te verplaatsen naar een ander moment. Bespreek dit steeds eerst met je klant, maar ook met ons.

Waarom een mondmasker?

Dit mondmasker vormt een bescherming tegen gevaren zoals spatten of grote druppels. Een gunstig neveneffect is dat het ervoor zorgt vingers en handen weg te houden van mond en neus. Daarnaast beschermt dit masker ook anderen tegen eventuele blootstelling indien je zelf zou hoesten of niezen.

Kom je terug uit een code oranje land? Dan is het verplicht om gedurende de 14 dagen met een mondmasker te werken. Meer info over de kleurencodes: https://diplomatie.belgium.be/nl

Opgelet: een mondmasker biedt geen absolute bescherming. Het verluchten van de ruimte waar je poetst, de afwezigheid van de klant in de ruimte waar je poetst en het voldoende wassen van jouw handen blijven de allerbelangrijkste preventiemaatregelen.

English version

All starting huishoudhulpen/aide-ménagères receive a safety package from TRIXXO, so that they can start working in complete safety. We also ask our customers for some adjustments. By working on this together (employer, employee and customer), we ensure a safe workplace.

Your protective equipment:

 • Gloves,
 • Mouth masks,
 • Hand gel.

Guidelines for workplace:

 • Is the client at home? Greet the client, but keep a distance of 2 meters at all times.
 • When the customers are at home, they must be in a separate room than the room where the cleaning is done. If your client wouldn't do that, please let us know immediately so we can do the necessary.
 • Once inside the house, wash your hands thoroughly with soap and water. Use disposable paper towels or a clean towel to dry your hands. If you use disposable paper towels, always dispose them in an enclosed garbage bin.
 • If you prefer to work with a mouth mask: wear your mouth mask as much as possible (see also mouth mask guidelines at the bottom of this letter).
 • Sneeze and cough in a paper handkerchief and then immediately throw it away in a sealed garbage bin. Then wash your hands thoroughly.
 • Wear your gloves as much as possible while working:
  • Even if you wear disposable gloves, you should still wash your hands regularly with gloves on. In this way you prevent the possible spread of virus/bacteria from one piece of furniture/object to another.
  • Wash your hands every time you take off the gloves.
  • Touch your face as little as possible with your bare hands or gloves.
 • Provide good ventilation. During this period: disinfect the most important touch points such as: door handles, light switches, telephones, surfaces such as a table, the sink, the remote control, ... and in the plumbing (certainly flush button, hand rest, tap, ...). When you leave again, repeat these actions.
 • Keep a minimum distance of 2 meters with each person.

We urge you to respect the above instructions. We have also asked the customers to support and respect this.

Communication is important:

 • If your customers do not follow the guidelines, please let us know immediately so that we can do what is necessary. You have the right to leave the workplace if you feel unsafe.
 • What should I do if I am infected with or show symptoms of Covid-19? Let us and your client know immediately so we can take the necessary measures.
 • What should I do if one of my clients feels sick? Let us know immediately so that we can do what is necessary.
 • If you belong to a risk group: diabetes: heart, lung or kidney disease. Please discuss your start-up with your GP before starting.
 • We ask you to notify your office immediately if you return from an area that is subject to a formal travel ban (code red) or an area with an increased health risk (code orange), so that we can take the necessary measures. More information about the colour codes: https://diplomatie.belgium.be/en

Travelling in code red, what are the consequences?

 • Are you going on holiday to a region in code red, and this is the situation when you left? Then it is not possible to receive economic unemployment benefit for the period that you cannot resume work because of this trip. This is because this is not regarded as a situation of force majeure. Therefore, unpaid leave or holidays will have to be used for this period.
 • Are you going to a red zone on holiday, but was this zone still orange or green when you left? In this case, economic unemployment can be used. You must submit a quarantine certificate for this.

  Do you have any questions? Are you worried about one of your clients? Don't hesitate to contact us. By working together (employer, employee and customer), we ensure a safe workplace.

  Guidelines for moving to and from the workplace:

  Do you travel to your workplace by tram, train or bus? Again, apply the rule of 1.5 meters. Avoid contact with metal objects such as bars and handles by sitting down instead of standing upright. Also try to avoid travelling during rush hours as much as possible: In the morning this is from 07.00 to 09.00. The evening rush hour is between 4.30 pm and 6.30 pm. To avoid these travel times you can discuss with the client and us to move some of your families to another time. Always discuss this with your client first, but also with us.

  Why a mouth mask?

  A mouth mask is a protection against dangers such as splashes or large drops. A beneficial side effect is that it keeps fingers and hands away from the mouth and nose. In addition, this mask also protects others from exposure should you cough or sneeze yourself.

  Are you coming back from a code orange country? Then it is mandatory to work with a mouth mask during the 14 days. More information about the colour codes: https://diplomatie.belgium.be/en

  Attention: a mouth mask does not provide absolute protection. Airing the room where you clean, the absence of the client in the room where you clean and washing your hands sufficiently remain the most important preventive measures.

  Bekijk onze veiligheidsvideo's

  Doe onze corona-training

  TRIXXO Nieuws

  Bekijk ook deze artikels