black decorative triangle
TRIXXO Dienstencheques

Privacyverklaring

1. Waarom deze privacyverklaring?

TRIXXO hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil TRIXXO u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door TRIXXO.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op de website van TRIXXO.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De website www.trixxo-dienstencheques.be is een initiatief van:

TRIXXO APH CVBA
Groenstraat 6
3730 Hoeselt
Ondernemingsnummer: 0838.47.820

TRIXXO DC BVBA
Groenstraat 6
3730 Hoeselt
Ondernemingsnummer: 0895.074.428

TRIXXO Riemst BVBA
Groenstraat 6
3730 Hoeselt
Ondernemingsnummer: 0877.885.335

TRIXXO VB BVBA
Groenstraat 6
3730 Hoeselt
Ondernemingsnummer: 0828.547.967

HOME MAID BVBA
Groenstraat 6
3730 Hoeselt
Ondernemingsnummer: 0808.965.845

HOME MAID DC BVBA
Groenstraat 6
3730 Hoeselt
Ondernemingsnummer: 0875.475.775

TRIXXO HEALTH BVBA
Groenstraat 6
3730 Hoeselt
Ondernemingsnummer: 0808.674.647

TRIXXO Vlaanderen BVBA
Groenstraat 6
3730 Hoeselt
Ondernemingsnummer: 0874.916.640

TRIXXO Wallonie BVBA
Groenstraat 6
3730 Hoeselt
Ondernemingsnummer: 0874.989.389

MANAGEMENT COMPETENCE CENTER NV
Groenstraat 6
3730 Hoeselt
Ondernemingsnummer: 0808.895.767

IMMO 8 BVBA
Groenstraat 6
3730 Hoeselt
Ondernemingsnummer: 0882.464.725

MEDIATIC+ EBVBA
Groenstraat 6
3730 Hoeselt
Ondernemingsnummer: 0478.296.607

TRIXXO FORMO BVBA
Groenstraat 6
3730 Hoeselt
Ondernemingsnummer: 0455.258.711

TRIXXO I BVBA
Groenstraat 6
3730 Hoeselt
Ondernemingsnummer: 0463.000.202

TRIXXO II NV
Groenstraat 6
3730 Hoeselt
Ondernemingsnummer: 0666.629.134

TRIXXO III BV
Groenstraat 6
3730 Hoeselt
Ondernemingsnummer: 0898.229.304

TRIXXO IV BV
Groenstraat 6
3730 Hoeselt
Ondernemingsnummer: 0894.524.496

TRIXXO V BV
Groenstraat 6
3730 Hoeselt
Ondernemingsnummer: 0889.955.204

TRIXXO JOBS BVBA
Groenstraat 6
3730 Hoeselt
Ondernemingsnummer: 0889.051.421

CAPITAL S BVBA
Groenstraat 6
3730 Hoeselt
Ondernemingsnummer: 0535.601.534

TRIXXO JOBS I NV
Groenstraat 6
3730 Hoeselt
Ondernemingsnummer: 0866.674.808

STAFFING PROFESSIONALS NV
Groenstraat 6
3730 Hoeselt
Ondernemingsnummer: 0833.922.757

TRIXXO EXXTRA NV
Groenstraat 6
3730 Hoeselt
Ondernemingsnummer: 0807.261.417

Hierna “TRIXXO” genoemd.
E-mail: home@trixxo.be of jobs@trixxo.be
Telefoon: 078 150 550 (Home) of 078 150 750 (Jobs)

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

TRIXXO verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door TRIXXO:

4. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

TRIXXO verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van de website en onze online dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

Bij een bezoek aan de website van TRIXXO worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van TRIXXO bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan TRIXXO en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt TRIXXO zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen TRIXXO.

We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. TRIXXO heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

5. Wij gebruiken ook cookies!

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

Als u de website van TRIXXO wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.

6. Wat zijn mijn rechten?

6.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

TRIXXO verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal TRIXXO onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

6.2 Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van TRIXXO uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer TRIXXO uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal TRIXXO hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar privacy@trixxo.be.

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan TRIXXO. TRIXXO zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

TRIXXO beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

6.3 Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. TRIXXO staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij TRIXXO dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal TRIXXO hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar privacy@trixxo.be.

6.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan TRIXXO verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal TRIXXO hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar privacy@trixxo.be.

6.5 Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door TRIXXO bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal TRIXXO hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar privacy@trixxo.be.